Sprayinhalator vid
KOL eller astma*†‡1

  • Medelhög dos ICS vid KOL eller astma*†1
    • Hög dos ICS vid astma‡1
      • Fast trippelberedning med extrafin formulering1
Chiesis Trimbow sprayinhalator för Astma-KOL

Första fasta trippelkombinationen vid KOL och astma*†‡1

Trimbow (87/5/9) – den första fasta trippelkombinationen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i inhalationsspray (pMDI) godkändes 2017 som underhållsbehandling för vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).*1

2021 godkändes Trimbow i inhalationsspray (87/5/9), som underhållsbehandling för astmapatienter som har symtom trots behandling med ICS/LABA och som har upplevt minst en exacerbation det senaste året†1.

2022 godkändes Trimbow inhalationsspray även i en högre styrka (172/5/9) för de astmapatienter som har symtom, trots behandling med högdos ICS/LABA, och som upplevt minst en exacerbation det senaste året‡1.

Boka möte

När din astmapatient inte uppnått tillräcklig sjukdomskontroll med ICS/LABA1

Trimbow är den första fasta trippelbehandlingen (ICS/LABA/LAMA) med extrafina partiklar i en och samma sprayinhalator som godkänts för användning till astmapatienter†‡1. Glykopyrronium (LAMA), den tredje verksamma substansen i Trimbow, blockerar acetylkolins bronksammandragande effekt och vidgar luftvägarna. För de patienter som står på kombinationsbehandling med ICS/LABA och ändå har symtom och risk för fler exacerbationer, kan Trimbow vara ett behandlingsalternativ.1

Trimbow (87/5/9) jämfört med BDF/F

  • Minskade frekvensen av exacerbationer1

med 15,4 %, (p=0,033)2

  • Förbättrade lungfunktionen (FEV1)1

med 57 ml, (p=0,008)2

 

Trimbow (172/5/9) jämfört med BDF/FF

  • Minskade frekvensen av exacerbationer1

med 12,0 % (p=0,110 (icke signifikant))2

  • Förbättrade lungfunktionen (FEV1)1

med 73 ml (p=0,003 (nominellt p-värde))2

Pojke som lutar sig tillbaka på ett träd

Simulering visar att extrafina partiklar når både stora och små luftvägar3-9

Aerosolpartiklarna i Trimbow är i genomsnitt mycket mindre än de partiklar som ges med icke extrafina formuleringar. För beklometasondipropionat resulterar detta i en kraftfullare effekt än formuleringar med icke extrafina partiklar (100 mikrogram extrafint beklometasondipropionat i Trimbow motsvarar 250 mikrogram beklometasondipropionat i en icke extrafin formulering).1,10

Den extrafina formuleringen gör att de verksamma substanserna lättare når ut i hela lungan, inklusive de små luftvägarna.3-9

Bilderna nedan visar en modellering och behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulerad som extrafina partiklar jämfört med FLuF/VI/UMEC utan extrafina partiklar i luftvägarna, baserat på HRCT-skanningar från 20 patienter med svår till måttlig KOL7. Bilderna visar utbredd och perifer lungdeponering av extrafina BDP/FF/G-partiklar, även i de små luftvägarna, medan FluF/VI/UMEC-formuleringen utan extrafina partiklar visar begränsad perifer deponering. FRI har visat god överensstämmelse med scintigrafi i ett större antal studier.7

Trimbow BDP/FF/G (beklometasondipropionat/ formoterol/glykopyrronium) med extrafina partiklar

FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)
utan extrafina partiklar

Material att ladda
ner och beställa

Här kan du ladda ner ett diskussionsunderlag med frågor att diskutera med din patient. Du kan även beställa olika typer av material.

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Trimbow NEXThaler

Trimbow finns även som pulverinhalator vid KOL10.

Läs mer om Trimbow NEXThaler
Kvinna står vid staket vid havet

Håll dig uppdaterad

Ta del av nyheter och inbjudningar inom våra terapiområden KOL och astma.

Anmäl dig här